Enkät

På Ainnova Kirurgi får samtliga patienter som genomgår en operation erbjudande om att fylla en utvärderingsenkät om upplevelsen av sin vård.

Andel patienter som skattat en 4a eller 5a redovisas i %.

Senast uppdaterat datum 2022-11-16


  Man / Kvinna / Annat/Vill ej ange

  Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg?

  Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade?

  Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod?

  Om personalen pratade med varandra om dig, kände du dig delaktig i samtalet?

  Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder?

  Om du kände obehag beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din medicinering/behandli- ng bemöttes du med medkänsla och omsorg?

  Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från vårdpersonalen (t ex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)?

  Fick du tillräckligt med avskildhet när du och personalen pratade om din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din vård/behandling?

  Om studenter var närvarande vid din behandling/undersökn- ing, hade du fått möjlighet att godkänna det i förväg?

  Om din familj/närstående ville prata med någon i vårdpersonalen, hade de då möjlighet att göra det?

  Var du delaktig i besluten gällande din vård/behandling i den utsträckning du önskade?

  Kände du dig trygg under din vistelse hos Ainnova?

  Upplevde du att det var rent på vårdavdelningen?

  Upplevde du att atmosfären
  på operationsavdelnin- g/uppvaksplatsen/över- nattningsplatsen var bra?

  Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett?